โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ฯ

 

DSCF2009

คำนำ

 รายงานเล่มนี้เป็นโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพ สิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้ดูแลเด็กทุกท่าน

นางสุพร  ธาตุอินจันทร์

 ครูผู้ดูแลเด็ก

 เรื่อง  รายงานผลการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ รุ่นที่ 34

สิ่งที่แนบมาด้วย  คู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องฯ

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ / รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา / รองปลัดเทศบาล / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

เรื่องเดิม     ตามหนังสือที่ มท 0893.4/ว2460 วันที่ 17 กันยายน 2555 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 และคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สายเลขที่ 290/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2556 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางสุพร  ธาตุอินจันทร์  นางปริยากร  สุปินะ  ไปราชการเพื่อร่วมอบรมตามโครงการครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 34  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม  2556 นั้น

ข้อเท็จจริง       ข้าพเจ้านางสุพร  ธาตุอินจันทร์ และนางปริยากร  สุปินะ ได้เดินทางเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวข้างต้นแล้วและได้กลับมาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ในการอบรมโครงการครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ได้รับการพัฒนา   โดยมีพื้นฐานในการเป็นข้าราชการครูที่ดี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้        โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และการกระจายอำนาจ,มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก,สวัสดิการและทะเบียนประวัติของครูผู้ดูแลเด็ก,การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ,สิทธิประโยชน์ตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็ก, การบริหารจัดการแผนและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติหน้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

 • นโยบายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

“เพื่อเตรียมส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้านและทักษะชีวิต”

 • มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดมาตรฐานการศึกษา ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ ในการทำงานเป็นหลัก เพื่อรองรับสมศ.

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • มาตรฐาน/ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก

อาจารย์เทพสุริยา  ๐๘๙-๙๖๙๒๕๒๙

–          ที่มาของตำแหน่งในการบรรจุเป็นข้าราชการ

–          การปรับเงินเดือนตาม มติ ครม. วันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ให้มีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่ม ดังนี้ การปรับเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามวุฒิ

 •  วุฒิทางการศึกษา
 • ใช้ประกาศจังหวัด  ก จังหวัด อบต. ข้อ ๔๑ เทศบาลข้อ ๓๐ อบจ.ข้อ ๔๐ ประกอบหนังสือสั่งการ ว ๑๔๘  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
 • ครูผู้ช่วยจะสามารถปรับได้ตั้งแต่ขณะอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 • ให้มีผลไม่ก่อนวันสำเร็จการศึกษา ไม่ก่อนบรรจุแต่งตั้ง และไม่ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
 • สวัสดิการและทะเบียนประวัติของครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก  ที่บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ มีสวัสดิการดังนี้

๑.     ค่ารักษาพยาบาล

–          ตัวข้าราชการ

–          บิดา  มารดา ที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น

–          คู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น

–          บุตร จำนวน ๓ คน โดยชอบด้วยกฎหมาย, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ไร้ความสามารถ

๒.   ค่าการศึกษาบุตร

–          บุตรอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

–          จำนวน ไม่เกิน ๓ คน

 การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าราชการ  ครูผู้ดูแลเด็ก  มีสิทธิในการลา ดังนี้

๑.     ลาป่วยได้ ๖๐ วัน

๒.  ลาคลอดบุตร  ๙๐ วัน

๓.   ลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรไม่เกิน ๑๕ วัน

๔.   ลากิจส่วนตัว  ๓๐ วัน

๕.   ลาพักผ่อน  ๑๐ วัน

๖.    ลาอุปสมบท  ๑๒๐ วัน

๗.   ลาเพื่อเข้ารับการตรวจเรียกเตรียมพล

๘.   ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประปฏิบัติการวิจัย

๙.    การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

๑๐.           ลาติดตามคู่สมรม ไม่เกิน ๔ ปี

๑๑.           ลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหลักสูตรไม่เกิน  ๑๒  เดือน

 • สิทธิประโยชน์ตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว  จะมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากครูผู้ดูแลเด็ก  ให้เป็นตำแหน่ง ครู (ครูผู้ดูแลเด็ก) ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จ – บำนาญ ตามระบบของข้าราชการ โดยขอรับจากเงินอุดหนุน ไม่ใช่กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • การบริหารจัดการแผนและงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก

การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ๖ งาน  ได้แก่

๑.     งานวิชาการ

๒.   งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์

๓.   งานบุคลากร

๔.   งานอาคารสถานที่

๕.   งานกิจการนักเรียน

๖.     งานสัมพันธ์ชุมชน

 • การประกันคุณภาพสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สมศ.จะเข้าประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมแฟ้มแสดงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในให้เรียบร้อย โดยมีต้นสังกัดกำกับดูแลสถานศึกษาซึ่งการประกันคุณภาพภายในต้องทำเป็นประจำทุกปีพร้อมทำรายงานสรุปผลรายงานประจำปี เพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก สมศ.

การประกันคุณภาพการศึกษา  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.       หลักสูตร  หมายถึง  แผนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน  (หลักสูตรของกรมส่งเสริม+หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ+หลักสูตรที่ศูนย์กำหนดขึ้นเอง)

๒.    แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึง แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย

๓.     สื่อการเรียนรู้  หมายถึง  สื่อที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ เน้นสื่อที่ครูประดิษฐ์ขึ้นมาเอง

๔.     แหล่งเรียนรู้  หมายถึง  สถานที่หรือแหล่งข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นหาประสบการณ์  เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้

๕.     ทักษะชีวิต  หมายถึง ความสามารถซึ่งทางสังคมจิตวิทยาเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ในชีวิตประจำวัน

๖.      การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หมายถึง  การจัดกาเรียนการสอนที่ผู้เรียนที่ส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้

๗.     การวัดผลประเมินผล  หมายถึง การวัดพัฒนาการอย่างเป็นระบบ เป็นความก้าวหน้าก่อน ระหว่าง และหลัง การจัดกาเรียนการสอน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ  ความก้าวหน้า ความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

๘.     คุณธรรมจริยธรรม  คือ คุณงามความดีด้านกาย วาจา ใจ ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติและสังคมเกิดความสงบสุข

๙.      เอกลักษณ์  หมายถึง  ความสำเร็จจากจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อัตลักษณ์  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
“สมศ. ประเมินภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เป็นการประเมินครั้งแรกจะไม่บอกว่าผ่าน – ไม่ผ่าน  ได้ – ตก  แต่จะกำหนดว่าได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้วเท่านั้น”

ข้อเรียนเสนอและโปรดพิจารณา

โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และการกระจายอำนาจ, มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก,สวัสดิการและทะเบียนประวัติของครูผู้ดูแลเด็ก,การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ,สิทธิประโยชน์ตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็ก, การบริหารจัดการแผนและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติหน้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  ครูผู้ดูแลเด็กทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่สายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุพร  ธาตุอินจันทร์)

                                                           ครูผู้ดูแลเด็ก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s